Een instelling, zoals de onze, met een ANBI status dient al haar doen en laten zo transparant mogelijk naar het publiek te communiseren.

 

De Naam van de instelling luidt: Stichting Hennie en Piet Glijn.

 

Fiscaal nummer van de instelling:    8199.27.922
nummer kamer van Koophandel:     37144688

 

Post / bezoekadres:  J.Klinkenberg,   Westdijk 4,   1463 PA  Noordbeemster

 

Doelstelling: Het doen van donaties aan verenigingen, instellingen en organisaties in het oude dorp Schermerhorn. (zie ook het menu-item "Home")

 

Actuele beleidsplan: Het beleid van de stichting is er op gericht de nalatenschap van Dhr P.Glijn zo goed mogelijk te beheren en van de revenuen donaties te verstrekken die genoemde verenigingen, instellingen en organisaties hebben kunnen aanvragen met een aanvraagformulier die in de maand december van ieder jaar ingediend kan worden bij de stichting waarna een beoordeling door het bestuur volgt. In de maand maart worden dan de goedgekeurde donaties op een door het bestuur gekozen plek (meestal bij één van de ontvangers) uitgekeerd.

 

bestuurssamenstelling:   Kees Kramer,         Voorzitter.
                                       Jelger Klinkenberg , Penningmeester.
                                       Jos de Vries,            Secretaris.
                                       Aad Stam,                Bestuurslid.
                                       Adri Los,                  Bestuurslid.
                                       zie voor verdere gegevens het menu-item "bestuur"

 

Beloningsbeleid:  Alle werkzaamheden van de bestuursleden gebeurt op vrijwillige basis, zij ontvangen dus geen loon of vrijwilligersvergoeding.
Alleen reiskosten kunnen gedeclareerd worden op basis van openbaar vervoer of km vergoeding van 19 eurocent/km.

 

Actueel verslag:  Alle donaties worden middels een fotoverslag op deze site getoond ( zie hiervoor het menu aan de rechterkant van de home-pagina)

                     Donaties tot nu toe:      2010       €     1750,00
                                                          2011       €     4950,00
                                                          2012       €     5625,00
                                                          2013       €     5450,00
                                                          2014       €     4510,00
                                                          2015       €     3700,00
                                                          2016       €     3500,00
                                                          2017       €     2350,00
                                                          2018       €       100,00
                                                                              -----------
                                           Totaal                     €  31.935,00
                                                                            ====== 

 


                                                       BALANS PER 31-12-2018


       ACTIVA                        31-12-2018             31-12-2017            ACTIVA                   31-12-2018                 31-12-2017

       VLOTTENDE ACTIVA                                                                KAPITAAL                    € 299.345                 €  299.893
       Liquide middelen               € 300.155              € 299.893
                                                                                                    KORTLOPENDE
                                                                                                          SCHULDEN            €       810 -

                                                    -----------                ----------                                                  ------------                 -----------
       TOTAAL                            € 300.155              € 299.893            TOTAAL                   €    300.155               €  299.893
                                                    ======                ======                                                  =======              =======

 

      STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
                                                                 2018
                                              BATEN            €
                                              Rentebaten     €    408


                                              LASTEN
                                              Donaties         €    810
                                              website           €     86
                                              Bankkosten     €     60
                                                                      ---------

                                                                   €    956

                                            RESULTAAT      €   -548